پروژه های شکر

November 5, 2023

پروژه احداث كارخانه شكر دهخدا

نام پروژه پروژه احداث كارخانه شكر دهخدا ارزش پروژه بالغ بر يكهزار و يكصد و چهل ميليارد ریال محل پروژه استان خوزستان کارفرما شرکت توسعه نیشکر […]
November 5, 2023

پروژه احداث كارخانه شكر فارابي

نام پروژه پروژه احداث كارخانه شكر فارابي ارزش پروژه بالغ بر يكهزار و سيصد و پنجاه ميليارد ریال محل پروژه استان خوزستان کارفرما شرکت توسعه نیشکر […]
October 31, 2023

پروژه احداث كارخانه شكر سلمان فارسي

نام پروژه پروژه احداث كارخانه شكر سلمان فارسي ارزش پروژه بالغ بر يكهزار و يكصد و چهل ميليارد ریال محل پروژه استان خوزستان کارفرما شرکت توسعه […]
October 31, 2023

پروژه احداث كارخانه شكر ميرزا كوچك خان

نام پروژه پروژه احداث كارخانه شكر ميرزا كوچك خان ارزش پروژه بالغ بر يكهزار و يكصد و چهل ميليارد ریال محل پروژه استان خوزستان کارفرما شرکت […]
October 31, 2023

پروژه احداث كارخانه شکر دعبل خزاعي

نام پروژه پروژه احداث كارخانه شکر دعبل خزاعي ارزش پروژه بالغ بر يكهزار و چهارصد و هشتاد ميليارد ریال محل پروژه استان خوزستان کارفرما شرکت توسعه […]
October 31, 2023

پروژه احداث كارخانه شكر امير كبير

نام پروژه پروزه احداث كارخانه شكر امير كبير ارزش پروژه بالغ بر يكهزار و چهارصد و پانزده ميليارد ریال محل پروژه استان خوزستان کارفرما شرکت توسعه […]
October 29, 2023

پروزه احداث کارخانه شکر امام خمینی

نام پروژه پروزه احداث کارخانه شکر امام خمینی ارزش پروژه بالغ بر نهصد و چهل ميليارد ریال محل پروژه استان خوزستان کارفرما شرکت توسعه نیشکر و […]
furniturestore-cookies
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
READ MORE